Povinné požadavky na hospodařeni PPH (SMR)

V období SZP 2014 – 2022 se jednalo o požadavky dle vybraných článků 13 nařízení a směrnic EU, které jsou definovány přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2014 a zařazeny do tří oblastí: Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a Dobré životní podmínky zvířat.

Podrobné informace o všech požadavcích podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení pro Kontroly podmíněnosti vždy pro daný rok.

Prakticky všechny tyto předpisy jsou platné pro plnění také v rámci národních kontrol a jejich dodržování je běžně hodnoceno státními kontrolními orgány.

Důležitým prvkem je však provázání vybraných povinných požadavků
s vyplácením přímých plateb, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova (PRV).

Dodržování podmínek stanovených dle vybraných článků evropských nařízeních a směrnic je ověřováno 94 kontrolovanými požadavky (kontrolními otázkami):

Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (PPH 1), kontroluje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Ochrana volně žijících ptáků (PPH 2), kontroluje: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) www.cizp.cz

Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (PPH 3), kontroluje: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) www.cizp.cz

Zásady a požadavky potravinového práva (PPH 4), kontrolují: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Státní veterinární správa (SVS)

Zákaz používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (PPH 5), kontroluje: Státní veterinární správa (SVS)

Označování hospodářských zvířat – prasata, skot, ovce a kozy (PPH 6, 7 a 8), kontroluje: Česká plemenářská inspekce (ČPI)

Pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) (PPH 9), kontrolují: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Státní veterinární správa (SVS)

Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (PPH 10), kontroluje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Minimální požadavky pro ochranu telat (PPH 11),

Minimální požadavky pro ochranu prasat (PPH 12) a

Požadavky na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely (PPH 13), kontroluje: Státní veterinární správa (SVS)

 

 

Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

5. 9. 2016
Od 1.1.2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.